Counter
This page today ...
total: 0
unique: 0

This page ever ...
total: 59783
unique: 19900

Site ...
total: 833109
unique: 211889
Advertentie
http://www.uitgeverijdaniel.nl/

Ger de Koning
Publicaties Ger de Koning

Op deze pagina vindt u bijbelstudiemateriaal van de auteur Ger de Koning. De bestanden zijn gesorteerd in volgorde van bijbelboek / onderwerp. Onderstaande publicaties zijn beschikbaar in pdf formaat (klik hiervoor op de titel). Wilt u een epub bestand? (Klik op Download ebook)

Staat er een ISBN vermeld dan zijn de publicaties zijn ook te bestellen bij de uitgever (klik op ISBN nr.).


Reacties kunt u mailen aan Ger de Koning


Genesis Ė Toegelicht & toegepast 01 (Koning M.G. de)
God legt de basis voor Zijn heilsplan

Het boek Genesis is het boek van het begin. We vinden er o.a. de oorsprong van hemel en aarde, de instelling van huwelijk en gezin, de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood en het eerste offer. Alle waarheden die in de volgende boeken van de Bijbel naar voren komen, worden in dit boek al aangegeven. Treffend is de manier waarop God Zich heel persoonlijk in dit boek aan de mens bekendmaakt. Zo komt Hij bij Adam in de koelte van de avond, maakt Hij Noach Zijn voornemen over de zondvloed bekend en bezoekt Hij Abraham en spreekt met hem. We beleven in dit boek de levende, tastbare nabijheid van God in de omgang met Zijn schepselen.

Het bijbelboek Genesis is het eerste boek van de Thora.


ISBN nr. 9789057983627 / Download ebook
Genesis 1 - 50 / MGdK /
Formaat: Spec - 368 blz. / 2029 kb

Laatste rev. 02-02-2017 door: P. Versteeg

Exodus Ė Toegelicht & toegepast 02 (Koning M.G. de)
Uit de slavernij naar de woning van God

Exodus betekent Ďuittochtí. Dat is dan ook het hoofdonderwerp van het boek: de uittocht van IsraŽl uit Egypte. Genesis bevat een rijkdom aan verschillende onderwerpen. Die onderwerpen worden daar vaak slechts aangestipt om in de volgende bijbelboeken nader te worden uitgewerkt. De verlossing is daarvan een voorbeeld. De verlossing en het doel ervan worden in het boek Exodus breed uitgemeten. Exodus heeft in feite dan ook slechts twee onderwerpen: de verlossing van het volk IsraŽl uit de slavernij van Egypte en Gods woning te midden van Zijn verloste volk. God kan alleen wonen bij een verlost volk.

Het bijbelboek Exodus is het tweede boek van de Thora.


ISBN nr. 9789057983634 / Download ebook
Exodus 1 - 40 / MGdK /
Formaat: A4 - 320 blz. / 809 kb

Laatste rev. 07-06-2011 door: M.G. de Koning

Leviticus Ė Toegelicht & toegepast 03 (Koning M.G. de)
Waarom en hoe God bij Zijn volk wil wonen

Het boek Leviticus is het boek dat handelt over gemeenschap. Dit boek brengt ons evenals het laatste deel van het boek Exodus in het heiligdom, bij het hart van God. In het heiligdom zien we wat in Gods hart is. Daar wil God gemeenschap met ons hebben. Hoe dat in de praktijk werkt en de voorwaarden die daarbij door God worden gesteld, wordt voorgesteld in de offers en de daarmee verbonden priesterdienst. Voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, vertelt dit boek in beelden over de gemeenschap die wij mogen hebben met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh. 1:3).

Het bijbelboek Leviticus is het derde boek van de Thora.


ISBN nr. 9789057983641 / Download ebook
Leviticus 1 - 27 / MGdK /
Formaat: Spec - 267 blz. / 837 kb

Laatste rev. 29-10-2012 door: M.G. de Koning

Numeri Ė Toegelicht & toegepast 04 (Koning M.G. de)
God wijst Zijn volk de weg

In het boek Numeri zien we Gods volk in de woestijn in de tegenwoordigheid van vijanden. Het is een volk van strijders om het heiligdom te verdedigen. Numeri beschrijft de reis van het volk door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. God heeft Zijn volk voor die tocht van allerlei hulpmiddelen voorzien; die worden ook beschreven. We zien ook hoe het volk zich op de reis gedraagt. Omdat sinds de Sinai de wet de grondslag is van Gods handelen met hen, zien we hoe God direct straft als het volk overtreedt en faalt. Tegelijk blijkt ook dat God een God van genade is, die Zijn volk niet verlaat.

Het bijbelboek Numeri is het vierde boek van de Thora.


ISBN nr. 9789057983658 / Download ebook
Numeri 1 - 36 / MGdK /
Formaat: A4 - 343 blz. / 852 kb

Laatste rev. 07-09-2011 door: M.G. de Koning

Deuteronomium - Toegelicht & toegepast 05 (Koning M.G. de)
God vertelt over Zijn land en Zijn woonplaats

Het boek Deuteronomium beschrijft de bijzondere situatie waarin het volk is terechtgekomen. Enerzijds heeft het de woestijnreis achter zich. Anderzijds staat het op het punt het land binnen te gaan dat God aan de aartsvaders heeft beloofd. In enkele lange toespraken kijkt Mozes in dit boek terug op de ervaringen van het volk in de woestijn. Deze ervaringen betreffen zowel ervaringen met zichzelf als met God. Na de terugblik vertelt Mozes ook uitvoerig over wat hun in het land wacht. Het hart daarvan is de plaats die de Here uitgekozen heeft om Zijn Naam daar te laten wonen. Het bijbelboek Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van de Thora.

ISBN nr. 9789057983665 / Download ebook
Deuteronomium 1 - 34 / MGdK /
Formaat: A4 - 367 blz. / 1159 kb

Laatste rev. 19-12-2011 door: M.G. de Koning

Jozua - Toegelicht & toegepast 06 (Koning M.G. de)
Het volk van God verovert het land van God

In het eerste deel van het boek Jozua wordt de strijd beschreven die het volk IsraŽl moest voeren om het land Kanašn te veroveren en in bezit te nemen. In het tweede deel wordt vermeld hoe het land onder de stammen is verdeeld. In de strijd die in dit boek wordt beschreven, liggen voor ons belangrijke geestelijke lessen. De belangrijkste les is dat Jozua de aanvoerder is. Jozua is de Hebreeuwse naam voor ĎJezusí. In onze geestelijke strijd moeten wij dus letten op onze Aanvoerder, de Heer Jezus. Het bijbelboek Jozua is het eerste boek van de categorie historische boeken.

ISBN nr. 9789057983672 / Download ebook
Jozua 1 - 24 / MGdK /
Formaat: A4 - 223 blz. / 723 kb

Laatste rev. 19-12-2011 door: M.G. de Koning

Richteren actueel (Koning M.G. de)

Het kenmerk van het boek Richteren is dat 'ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen'. Dat is ook het kenmerk van de tijd waarin wij leven. De geschiedenissen in dit boek zijn dan ook illustraties van het leven van Gods volk in onze tijd. Het is niet mogelijk dit bijbelboek te lezen zonder erdoor te worden aangesproken. Wie de lessen van het boek Richteren ter harte neemt, zal erdoor veranderd worden.

ISBN nr. 9789079718061 / Download ebook
Richteren 1 - 21 / MGdK /
Formaat: A5 - 377 blz. / 2002 kb

Laatste rev. 21-10-2009 door: M.G. de Koning

Ruth en Esther Ė Toegelicht & toegepast 08 en 17 (Koning M.G. de)
De zichtbare en onzichtbare kracht van Gods genade

In het boek Ruth gaat het om herstel van verspeelde en verloren gegane zegeningen. We zien in Ruth iemand die als Moabitische part noch deel aan Gods volk had en geen enkel uitzicht had ooit daartoe te kunnen behoren. Toch biedt Gods genade een mogelijkheid, en wel door haar aan een losser te verbinden, Boaz.

In het boek Esther komt de Naam van God niet voor. Hij houdt Zich verborgen voor Zijn volk, dat dreigt volkomen uitgeroeid te worden. In Zijn genade voorkomt Hij dat op indrukwekkende wijze en wel door een verachte Jood, Mordechai.

De bijbelboeken Ruth en Esther zijn het derde en het twaalfde boek van de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984310 / Download ebook
Ruth & Esther / MGdK /
Formaat: Spec - 194 blz. / 670 kb

Laatste rev. 05-04-2013 door: J. Noordhoek

1 Samuel Ė Toegelicht & toegepast 09 (Koning M.G. de)
David, herder en troonopvolger

Het grote thema in dit boek is niet de persoon SamuŽl, maar dat waarvan hij de voorloper is en wat door hem is ingevoerd: het koningschap. Het uiteindelijke doel is de vestiging van het koninkrijk van God in Hem naar Wie de profetische dienst, waarvan SamuŽl de vertegenwoordiger is, heen wijst: de Heer Jezus Christus.
De grootste daad van alle daden die we van SamuŽl in dit boek vinden, is de zalving van David. In David zien we het beeld van de ware David, de grote Zoon van David, de Gezalfde, Christus, Die altijd voor Gods aandacht staat.
Het bijbelboek 1 SamuŽl is het vierde boek van de categorie historische boeken.


ISBN nr. 9789057984327 / Download ebook
1 SamuŽl 1 - 31 / MGdK /
Formaat: A5 - 313 blz. / 965 kb

Laatste rev. 15-03-2012 door: M.G. de Koning

2 Samuel Ė Toegelicht & toegepast 10 (Koning M.G. de)
David, koning en vader

De geschiedenis van David die in 1 SamuŽl is begonnen, loopt in dit boek door. Toch is het ook een nieuw begin. Het eerste boek is geŽindigd met de dood van Saul, de koning naar het hart van de mens. In dit boek gaat het om David. Om hem gaat het ook al vanaf hoofdstuk 16 van het eerste boek. Daar wordt hij de verworpen koning. Nu gaat het om hem als de gekroonde koning.
Ook een ander aspect van David komt in dit boek uitvoerig aan de orde, en wel David als vader. De beschrijving daarvan bevat veel lessen voor vaders en ouders.
Het bijbelboek 2 SamuŽl is het vijfde boek van de categorie historische boeken.


ISBN nr. 9789057984334 / Download ebook
2 SamuŽl 1 - 24 / MGdK /
Formaat: A5 - 237 blz. / 689 kb

Laatste rev. 21-04-2012 door: M.G. de Koning

1 Koningen Ė Toegelicht & toegepast 11 (Koning M.G. de)
Koning en volk wijken af van God

De boeken 1 en 2 Koningen zijn in het Hebreeuwse Oude Testament ťťn boek. In 1 Koningen (en ook in 2 Koningen) zien wij het koningschap zoals dat aan de mens is toevertrouwd en waardoor hij op de proef wordt gesteld. We zien hoe de koning en met hem het volk steeds verder van God afwijken.
We zien ook dat God profeten zendt om Zijn volk tot Hem terug te laten keren. In 1 Koningen is dat vooral Elia. Het optreden van deze man Gods is indrukwekkend. Elia is een voorbeeld hoe elk van ons een mens Gods kan zijn in een tijd van verval, waarin ook wij leven.
Het bijbelboek 1 Koningen is het zesde boek van de categorie historische boeken.


ISBN nr. 9789057984341 / Download ebook
1 Koningen 1 - 22 / GdK /
Formaat: A5 - 249 blz. / 797 kb

Laatste rev. 03-07-2012 door: J. Noordhoek

2 Koningen Ė Toegelicht & toegepast 12 (Koning M.G. de)
Verval en wegvoering van IsraŽl en Juda

In 2 Koningen zien we het verloop van de geschiedenis van Gods volk die in 1 Koningen is begonnen. We zien in toenemende mate het verval van koning en volk. Ook hier zien we dat God een profeet zendt. Die profeet is Elisa, de opvolger van Elia.

Het begin van 2 Koningen is hoofdzakelijk een verslag van de genade van God door Elisa voor een afvallige natie. Ondanks die genade glijdt het volk volledig van God weg. Het boek eindigt dan ook met de wegvoering van de tien stammen door de koning van AssyriŽ en de twee stammen door de koning van Babel.

Het bijbelboek 2 Koningen is het zevende boek van de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984358 / Download ebook
2 Koningen 1 - 25 / GdK /
Formaat: A4 - 261 blz. / 804 kb

Laatste rev. 24-09-2012 door: J. Noordhoek

1 Kronieken - Toegelicht & toegepast 13 (Koning M.G. de)
Het huis van God en de dienst daarin

1 Kronieken is, samen met 2 Kronieken, geschreven na de terugkeer van een overblijfsel uit de Babylonische ballingschap. De kroniekschrijver beschrijft vooral de geschiedenis van de koningen van het tweestammenrijk. Hij doet dat vanuit het perspectief van de genade van God.

In 1 Kronieken is David de hoofdpersoon. We zien hoe hij zich bijzonder inzet voor Gods huis, een onderwerp dat als een rode draad door Kronieken loopt. De voorbereidingen die David treft voor de bouw van de tempel worden uitvoerig beschreven. Daaruit zijn veel geestelijke lessen te trekken voor wat nu Gods huis is: de gemeente van de levende God.

Het bijbelboek 1 Kronieken is het achtste boek van de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984549 / Download ebook
1 Kronieken 1 - 29 / GdK /
Formaat: A4 - 243 blz. / 777 kb

Laatste rev. 24-09-2012 door: J. Noordhoek

2 Kronieken - Toegelicht & toegepast 14 (Koning M.G. de)
De geschiedenis van het huis van David

Het boek 2 Kronieken begint met de regering van Salomo en de bouw van de tempel. Daarna volgen de geschiedenissen van de koningen van Juda uit het huis van David en het verval ervan. Het boek eindigt met de ballingschap van het volk en de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar. De laatste twee verzen van het boek geven echter ook een nieuw begin. In die verzen zien we het werk van de Geest in de Perzische vorst Kores, die een oproep doet dat ieder die dat wil, terug mag keren naar Jeruzalem om het huis Gods te bouwen.


Het bijbelboek 2 Kronieken is het negende boek van de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984556 / Download ebook
2 Kronieken 1 - 36 / MGdK /
Formaat: A5 - 334 blz. / 1062 kb

Laatste rev. 25-02-2013 door: J. Noordhoek

Ezra en Nehemia - Toegelicht & toegepast 15 en 16 (Koning M.G. de)
Herstel van altaar, tempel en muur

In Ezra en Nehemia zien we dat de HERE een overblijfsel uit de ballingschap in Babel terugbrengt naar Juda en Jeruzalem:
- In het boek Ezra herbouwt het overblijfsel het altaar en de tempel. Voor ons stelt dit voor: de terugkeer naar oorspronkelijke bijbelse aanbidding (altaar) en gemeente zijn (tempel).
- In het boek Nehemia wordt de muur rond Jeruzalem herbouwd. Dat laat ons zien dat er, om God te dienen op de plaats waar Hij woont, het besef moet zijn dat afzondering van de wereld noodzakelijk is.


De bijbelboeken Ezra en Nehemia zijn het tiende en elfde boek in de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984563 / Download ebook
Ezra - Nehemia / MGdK /
Formaat: Spec - 332 blz. / 1005 kb

Laatste rev. 15-03-2013 door: J. Noordhoek

Ruth en Esther Ė Toegelicht & toegepast 08 en 17 (Koning M.G. de)
De zichtbare en onzichtbare kracht van Gods genade

In het boek Ruth gaat het om herstel van verspeelde en verloren gegane zegeningen. We zien in Ruth iemand die als Moabitische part noch deel aan Gods volk had en geen enkel uitzicht had ooit daartoe te kunnen behoren. Toch biedt Gods genade een mogelijkheid, en wel door haar aan een losser te verbinden, Boaz.

In het boek Esther komt de Naam van God niet voor. Hij houdt Zich verborgen voor Zijn volk, dat dreigt volkomen uitgeroeid te worden. In Zijn genade voorkomt Hij dat op indrukwekkende wijze en wel door een verachte Jood, Mordechai.

De bijbelboeken Ruth en Esther zijn het derde en het twaalfde boek van de categorie 'historische boeken'.


ISBN nr. 9789057984310 / Download ebook
Ruth & Esther / MGdK /
Formaat: Spec - 194 blz. / 670 kb

Laatste rev. 05-04-2013 door: J. Noordhoek

Job Ė Toegelicht & toegepast 18 (Koning M.G. de & Jonathan T.)
De volharding van Job en het einde van de Heer

In dit boek luisteren we naar de gesprekken in de hemel tussen God en de satan over Job.
We luisteren ook naar de rechtzinnige uitspraken van de vrienden van Job over God en naar de reactie van Job daarop. Jobs uitspraken zijn die van een man die ongekend en uitzichtloos lijdt en wanhopig op zoek is naar een verklaring ervoor. De Enige Die hem die kan geven, is Hij Die dit lijden over hem heeft gebracht. Daarom stormt Job op God aan.
Ten slotte verschijnt God aan Job. Hij legt geen verklaring van Zijn bestuur af, maar laat Zichzelf zien in Zijn absolute controle over de hele schepping. Dat doet Hij om Job en ook ons te leren op Hem te vertrouwen, dat Hij alles volledig in de hand heeft en de controle over zijn en ons leven niet kwijt is.


/ Download ebook
Job 1 - 42 / MGdK /
Formaat: A5 - 453 blz. / 1401 kb

Laatste rev. 08-03-2016 door: J. Noordhoek

Spreuken - Toegelicht & toegepast 20 (Koning M.G. de)
Woorden van Wijsheid wijzen de weg

Het boek Spreuken, dat we een handleiding voor het leven kunnen noemen, wijst iedere christen Ė en vooral de jonge christen Ė de weg door het leven. Deze wegwijzer is onmisbaar omdat de wereld een doolhof is met veel valkuilen en valstrikken. Steeds moeten er keuzes worden gemaakt. Alles wat in dit boek staat, helpt daarbij. Het gaat uiteindelijk om het kiezen van de weg van wijsheid en leven, waardoor tevens de weg van dwaasheid en dood wordt vermeden.

Achter de wijze Salomo verrijst het beeld van de Heer Jezus. Hij is 'meer dan Salomo', want Hij is de Wijsheid in Persoon. Wat Hij onderwijst, heeft Hij in Zijn leven op aarde laten zien.


/ Download ebook
Spreuken 1 - 31 / JN /
Formaat: A5 - 576 blz. / 1812 kb

Laatste rev. 18-09-2016 door: J. Noordhoek

Nieuw
Prediker - Toegelicht & toegepast 21 (Koning M.G. de)
Het is een en al vluchtigheid onder de zon

Het thema van het boek is wijsheid. Geen aangeboren wijsheid of intellect, maar een wijsheid die door schade en schande verkregen is. De Prediker Ė niemand minder dan koning Salomo Ė deelt zijn ervaringen met ons in dit boek. Hij bestudeerde alles om zich heen, is bij boeren en arbeiders langsgegaan, observeerde rijk en arm, was aanwezig in rechtszalen, op begrafenissen en bruiloften. Zijn wijsheid is niet gebaseerd op oppervlakkige waarneming, maar op diepgaand onderzoek. Dit heeft hem tot deze heldere conclusie gebracht: er is niets blijvend of duurzaam Ďonder de zoní. Alles is slechts beperkt houdbaar en heeft slechts een kortstondige uitwerking.

/ Download ebook
Prediker 1 - 12 / MGdK /
Formaat: Spec - 188 blz. / 639 kb

Laatste rev. 20-03-2017 door: J. Noordhoek

Jesaja 1-35 Ė Toegelicht & toegepast 23 (I) (Koning M.G. de & Jonathan T.)
De Heilige van IsraŽl

Het boek Jesaja is het omvangrijkste profetische boek van de Bijbel. Jesaja spreekt over de vervulling van Gods raadsbesluit met betrekking tot Zijn aardse volk. Dit raadsbesluit houdt in dat God Zijn voorgenomen behoudenis over IsraŽl brengt en door IsraŽl ook over de heidenvolken. Deze vervulling zal plaatsvinden in het duizendjarig vrederijk.
Centraal in dit boek staat Gods Messias, Jezus Christus, Die alle beloften van God zal vervullen. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel leren over het lijden, de verheerlijking en het koninkrijk van de Heer Jezus. Zijn eerste komst als de lijdende Knecht van de HEERE en ook Zijn tweede komst als Koning boven alle koningen worden uitvoerig belicht.
Het bijbelboek Jesaja behoort tot de categorie Profetische boeken.


ISBN nr. 9789057984839 / Download ebook
Jesaja 1 - 35 / MGdK /
Formaat: A5 - 372 blz. / 1175 kb

Laatste rev. 27-06-2014 door: M.G. de Koning

Jesaja 36-66 Ė Toegelicht & toegepast 23 (II) (Koning M.G. de & Jonathan T.)
De Heilige van IsraŽl

Dit gedeelte begint met de geschiedenis van Hizkia als type en illustratie van de geschiedenis van het gelovig overblijfsel van IsraŽl. Dat overblijfsel wordt beproefd en komt in moeiten zowel door eigen zonden als door vijanden van buiten. De HEERE geeft uitredding door genezing en bevrijding.
Vanaf Jesaja 40 gaat het over het heil van de HEERE dat ondanks het falen van IsraŽl over het volk zal komen. God zal uiteindelijk toch het volk kunnen zegenen dankzij de komst van de Knecht van de HEERE, de Christus, de Messias. Beide namen betekenen ĎGezalfdeí.
Het bijbelboek Jesaja behoort tot de categorie Profetische boeken.


ISBN nr. 9789057984846 / Download ebook
Jesaja 36 - 66 / MGdK /
Formaat: A5 - 326 blz. / 1014 kb

Laatste rev. 27-06-2014 door: M.G. de Koning

Jeremia 1-29 Ė Toegelicht & toegepast 24 (I) (Koning M.G. de)
De HEERE is verheven

Het boek Jeremia is een profetisch boek dat zich vooral tot het geweten van het volk IsraŽl en dan in het bijzonder tot dat van Jeruzalem en Juda richt.
Jeremia vertelt meer dan enige andere profeet over zichzelf. We horen veel uitingen van zijn emoties. Enerzijds ziet hij de waarde die het volk voor de HEERE heeft en anderzijds wordt hij gedrongen door een heilige jaloersheid voor de heerlijkheid en de rechten van God. In veel van zijn dienst herinnert hij meer dan enige andere profeet aan de Heer Jezus.
Het bijbelboek Jeremia behoort tot de categorie Profetische boeken.


ISBN nr. 9789057985034 / Download ebook
Jeremia 1 - 29 / MGdK /
Formaat: A5 - 307 blz. / 955 kb

Laatste rev. 04-03-2014 door: J.P. Spoor

Jeremia 30-52 - Klaagliederen - Toegelicht & toegepast 24 (II) & 25 (Koning M.G. de)
De HEERE is verheven Ė Groot is Uw trouw!

Jeremia heeft de ellende van de ondergang van Jeruzalem aangekondigd en meegemaakt. Beide dingen zijn diep door hem heen gegaan. Toch is hij niet bezweken voor de verleiding zijn dienst op te geven, hoewel hij het wel eens heeft gewenst.
Hij is staande gebleven door de kracht van de Geest van God, Die in zijn hart volharding werkte. In die volharding is hij gestimuleerd door de HEERE, Die hem de eindzegen openbaarde waarmee het volk naar Zijn onveranderlijke raadsbesluiten gezegend zal worden.
De bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen behoren tot de categorie Profetische boeken.


ISBN nr. 9789057985027 / Download ebook
Jeremia 30 - 52 - Klaagliederen / MGdK /
Formaat: A5 - 286 blz. / 874 kb

Laatste rev. 31-03-2014 door: J. Noordhoek

DaniŽl - Toegelicht & toegepast 27 (Koning M.G. de)
Wat IsraŽl in later tijd zal overkomen

Het gaat in dit boek om het volk van DaniŽl, maar dat is het volk van de Messias Jezus. Er zou geen volk van DaniŽl zijn, als Hij er niet was. Aan Hem dankt dit volk zijn bestaansrecht, zowel door roeping als door verlossing. De roeping en de verlossing zijn beiden door Hem gebeurd. Door dit volk zal Hij op grond daarvan ten slotte verheerlijkt worden, als Hij al de beloften die Hij aan dit volk heeft gedaan, Zelf zal hebben vervuld.

ISBN nr. 9789057983764 / Download ebook
DaniŽl 1 - 12 / GdK /
Formaat: A4 - 224 blz. / 609 kb

Laatste rev. 17-02-2011 door: M.G. de Koning

Hosea en JoŽl - Toegelicht & toegepast 28 en 29 (Koning M.G. de)
De trouw van God en de regeringswegen van God

Hosea
Hosea predikt hoofdzakelijk tot het tienstammenrijk. Hij waarschuwt en bestraft het volk, omdat het van God is afgeweken. Naast het oordeel laat hij ook steeds weer zien hoe God ten slotte in genade met Zijn volk zal handelen en een keer zal brengen in hun lot.

JoŽl
JoŽl richt zich alleen tot Juda en vooral tot de Joden in Jeruzalem. De bewoordingen waarin hij dat doet, leveren veel profetische bouwstenen. In zijn korte profetie is veel aanwezig waardoor we inzicht kunnen krijgen in de gebeurtenissen van de eindtijd.


ISBN nr. 9789079718153 / Download ebook
Hosea - JoŽl / MGdK /
Formaat: A5 - 330 blz. / 994 kb

Laatste rev. 21-10-2014 door: J. Noordhoek

Amos - Obadja - Jona - Toegelicht & toegepast 30, 31 en 32 (Koning M.G. de)
Het oordeel en herstel, de vergelding en de genade van God

Amos
Deze profeet legt de zonde van Gods volk bloot en kondigt daarover Zijn oordeel aan. Maar Amos is niet alleen een oordeelsprediker. Hij spreekt ook over de zegen die God voor Zijn volk heeft, als het zich eenmaal tot Hem heeft bekeerd.
Obadja
Edom is het onderwerp van zijn profetie. Obadja is verontwaardigd over Edoms leedvermaak ten aanzien van IsraŽl, nota bene van een broedervolk! God laat hier zien dat niemand straffeloos Zijn oogappel kan aanraken.
Jona
Het boek Jona is van de kleine profeten wel de bekendste. Het bijzondere van dit boek is, dat de geschiedenis van Jona zŤlf profetie is. Het laat profetische waarheden zien door wat er gebeurt met Jona.


ISBN nr. 9789079718207 / Download ebook
Amos - Obadja - Jona / MGdK /
Formaat: A5 - 244 blz. / 776 kb

Laatste rev. 12-02-2015 door: J. Noordhoek

Kijken in de spiegel die Jona ons voorhoudt (Koning M.G. de)
Inleiding tot de profeet Jona


/ Download ebook
Jona 1 - 4 / MGdK /
Formaat: A4 - 26 blz. / 685 kb

Laatste rev. 12-08-2014 door: H. Bouter

Micha - Nahum - Habakuk - Zefanja - Toegelicht & toegepast 33 - 36 (Koning M.G. de)
De vergeving, bescherming, vertroosting en verlossing van God

Micha betekent Ďwie is als Jahweh?í Hij doet zijn naam eer aan. In zijn boek stelt hij Jahweh als de rechtvaardige Rechter en de trouwe Herder van IsraŽl voor.
In het boek Nahum zien we hoe de toorn van God een eind maakt aan de macht van de wereld en de mens. Maar terwijl Hij oordeelt, denkt Hij ook aan hen die op Hem vertrouwen.
Van Habakuk kunnen we leren dat het geloof altijd op God vertrouwt. Hij laat ons zien dat als we daarin leren rusten, ook wij in ons leven tot lofprijzing van God komen.
Zefanja spreekt over de dag van de HEERE. De tijd is dichtbij dat de Heer Jezus het heft in handen neemt. Hij vestigt het vrederijk en God zal zwijgen in Zijn liefde.


ISBN nr. 9789079718214 / Download ebook
Micha - Sefanja / /
Formaat: A4 - 236 blz. / 739 kb

Laatste rev. 16-04-2015 door: J. Noordhoek

HaggaÔ - Zacharia - Maleachi - Toegelicht & toegepast 37Ė38Ė39 (Koning M.G. de)
Het huis, de stad en het volk van God

Gods volk was drukker in de weer met hun eigen huizen dan met Gods huis, de tempel. HaggaÔ roept hen op zich daarvan te bekeren. Ze luisteren naar hem. Hij wijst ook op de laatste heerlijkheid van de tempel, dat is de tempel van het vrederijk.
Zacharia spreekt in het bijzonder tot en over Jeruzalem als het middelpunt van Gods handelingen met de aarde. Zacharia spreekt over zowel de eerste als de tweede komst van Christus, want Jeruzalem is de stad van de grote Koning, dat is Christus.
Het Oude Testament sluit af met het getuigenis van Maleachi over het geestelijk verval van Gods volk na de terugkeer uit Babel. Door Gods genade zijn er ook enkelingen die Hem vrezen en dienen. Voor hen zal Christus als de Zon der gerechtigheid opgaan.


ISBN nr. 9789079718221 / Download ebook
HaggaÔ - Maleachi / MGdK /
Formaat: A5 - 246 blz. / 843 kb

Laatste rev. 15-07-2015 door: M.G. de Koning

Het evangelie naar MattheŁs (Koning M.G. de)
Zie, uw Koning

Het Evangelie naar MattheŁs is terecht als eerste bijbelboek na het Oude Testament geplaatst. In het Oude Testament wordt keer op keer een Koning aangekondigd Die Zijn volk zal bevrijden en tot hoofd van alle volken zal maken. MattheŁs maakt duidelijk dat met de komst van Christus die Koning is gekomen. Wie dit evangelie leest met het verlangen Christus als Koning te zien, zal Ďde Koning aanschouwen in Zijn schoonheidí (Js 33:17).

ISBN nr. 9789079718269 / Download ebook
MatteŁs 1 - 28 / MGdK /
Formaat: A5 - 343 blz. / 1095 kb

Laatste rev. 02-06-2016 door: J. Noordhoek

Het evangelie naar Markus (Koning M.G. de)
Zie, Mijn Knecht

Markus stelt de Heiland voor als de ware Dienaar of Knecht van God. De Heer Jezus komt in de plaats van IsraŽl dat een ontrouwe knecht is geworden. In vergelijking met de andere evangeliŽn vinden we in dit evangelie weinig woorden van de Heer, maar lezen we meer over Zijn werk en dienst. Dit wordt kernachtig weergegeven in het sleutelvers van dit evangelie: ĎWant de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velení (Mk 10:45).

ISBN nr. 9789079718276 / Download ebook
Marcus 1 - 16 / MGdK /
Formaat: A5 - 247 blz. / 782 kb

Laatste rev. 02-06-2016 door: J. Noordhoek

Het evangelie naar Lukas (Koning M.G. de)
Zie, de Mens

Lukas stelt de Heer Jezus voor als de Zoon des mensen, de Mens van God voor alle mensen. In Hem openbaart God Zich in verlossende genade aan verloren mensen. Hij richt Zich in Zijn evangelie tot de hele mensheid. Hier wordt de wet vervangen door reddende hemelse genade. Dit evangelie laat, behalve de oplossing voor het zondeprobleem, ook zien wat God in Zijn genade van ons wil maken: zonen in wie Hij een welgevallen vindt.

ISBN nr. 9789079718283 / Download ebook
Lucas 1 - 24 / MGdK /
Formaat: A5 - 450 blz. / 1281 kb

Laatste rev. 02-06-2016 door: J. Noordhoek

Het evangelie naar Johannes (Koning M.G. de)
Zie, uw God

Het evangelie naar Johannes heeft een speciaal karakter. Het maakt niet alleen indruk op de gedachten, maar is voor het hart van iedere gelovige uniek. Dit evangelie beschrijft de Persoon van de Zoon van God, Die zů nederig is geworden, dat Hij kan zeggen: ĎGeef Mij te drinkení (Jh 4:7).

ISBN nr. 9789079718252 / Download ebook
Johannes 1 - 21 / MGdK /
Formaat: A5 - 373 blz. / 1077 kb

Laatste rev. 02-06-2016 door: J. Noordhoek

Handelingen (Koning M.G. de)
Zie, een volk

Handelingen sluit direct aan op de evangeliŽn. Lukas doet in dit boek verslag van het resultaat van het werk van de Heer Jezus op het kruis: de geboorte en vorming van de gemeente, Gods hemelse volk. Dit gebeurt doordat God de Heilige Geest in de gemeente komt wonen. In Handelingen zien we hoe Gods hemelse volk zich steeds duidelijker aftekent in een wereld waar dit volk zich wel bevindt, maar waarvan het geen deel uitmaakt en er niet thuis hoort (Jh 17:16).

ISBN nr. 9789079718290 / Download ebook
Handelingen 1 - 28 / MGdK /
Formaat: A5 - 433 blz. / 1246 kb

Laatste rev. 02-06-2016 door: J. Noordhoek

Rotsvast nr. 1 - De brief aan de Romeinen (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou

In korte stukjes neemt de schrijver je mee op een ontdekkingstocht door de eerste brief van Paulus die we in de Bijbel tegenkomen. Onderweg vertelt hij in een taal die jou aanspreekt, wat er allemaal te zien is. Je zult zien dat je van de ene ontdekking in de andere komt. In deze brief vind je alles wat je nodig hebt om er achter te komen hoe God jou zag, toen je Hem niet kende ťn hoe Hij jou nu ziet, nu je Hem wel kent. Voor je verdere leven als christen is dat heel erg belangrijk. Het geeft je de zekerheid, de volle overtuiging, dat je de goede weg bent ingeslagen. Je moet nog wel leren lopen op die weg, maar de weg zelf is goed.

ISBN nr. 9789080886773 / Download ebook
Romeinen 1 - 16 / MGdK /
Formaat: Spec - 214 blz. / 804 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 2 - De eerste brief aan de KorinthiŽrs (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou

In de eerste brief van het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, zie je dat het daarin vooral gaat om je persoonlijke verhouding tot God. Als je die brief nog niet hebt gelezen, is het aan te raden die eerst eens rustig door te lezen. In de eerste brief aan de KorinthiŽrs zul je zien dat de gemeente en jouw plaats daarin de meeste aandacht krijgen. Deze brief sluit daarom ook erg goed aan op die aan de Romeinen. Je bent als gelovige niet iemand die los van andere gelovigen zijn weg maar moet zoeken. Heel belangrijk is het om te ontdekken dat gelovigen bij elkaar horen. Zo ziet God het tenminste. Hoe dat er in de praktijk moet uitzien, daar geeft deze brief een duidelijk antwoord op.

ISBN nr. 9063532245 / Download ebook
1 KorintiŽrs 1 - 16 / MGdK /
Formaat: Spec - 316 blz. / 825 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 3 - De tweede brief aan de KorinthiŽrs (Koning M.G. de)
Een verklaring van deze brief speciaal voor jou

Paulus heeft in zijn eerste brief aan de KorinthiŽrs veel moeten schrijven over dingen die bij hen niet deugden. Nu is hij heel benieuwd hoe zij die brief hebben opgevat. Hij wist het niet en zat daarover in spanning. Maar gelukkig is er bericht gekomen dat zijn brief goed is overgekomen.
Als Paulus dat hoort, wordt hij heel blij. Daarom pakt hij opnieuw zijn pen en gaat hun schrijven op een manier die harten en gevoelens raakt. Hij legt daarin zijn hart bloot, hij houdt zich niet meer in, er zijn geen reserves meer.
Wat de brief zo indrukwekkend maakt, is dat het net is alsof hij voor jou persoonlijk is geschreven. Iedereen die in zijn leven Christus wil dienen, zal moeilijke dingen moeten meemaken. Als jij verlangt Christus te dienen, zal dat bij jou ook het geval zijn. Maar moeilijkheden en beproevingen hebben nooit het laatste woord. God zal het allemaal gebruiken om je te laten zien dat Hij er is!


ISBN nr. 9789079718177 / Download ebook
2 KorintiŽrs 1 - 13 / MGdK /
Formaat: Spec - 191 blz. / 718 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 4 Ė De brief aan de Galaten (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou

In deze brief schrijft Paulus, net als in zijn brief aan de Romeinen, over rechtvaardiging op grond van geloof. Alleen schrijft hij hier aan gelovigen die ertoe neigden deze geweldige waarheid van zijn kracht en zegen te beroven door de wet weer in hun leven in te voeren. Wie dat doet, tast de volmaaktheid van het werk van Christus aan. In een gloedvol betoog schrijft Paulus in deze brief een glasheldere verdediging van de rechtvaardiging op grond van geloof alleen, zonder werken van de wet. Hij toont op niet tegen te spreken wijze aan hoe onverenigbaar wet en genade zijn. Tevens laat hij zien dat geloof en wet als middelen om voor God gerechtvaardigd te worden elkaar volledig uitsluiten. De brief aan de Galaten is dan ook een indrukwekkende, onmisbare aanvulling op die aan de Romeinen.

ISBN nr. 9074319416 / Download ebook
Galaten 1 - 6 / MGdK /
Formaat: Spec - 108 blz. / 537 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 5 Ė De brief aan de EfeziŽrs (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou

De brief aan de gelovigen in Efeze is een heel bijzondere brief. Het verschil met de voorgaande brief, die aan de Galaten, is enorm. Werkelijk het verschil tussen hemel en aarde. In zijn brief aan de Galaten heeft Paulus op koele, haast zakelijke toon, de Galatische gelovigen moeten wijzen op hun afwijking van de waarheid van het evangelie. de inhoud van de brief aan de EfeziŽrs is totaal anders. Deze brief laat jou als christen zien: (a) wat jouw eigenlijke zegeningen zijn, (b) waar die te vinden zijn en (c) waar ze vandaan komen. Je zult in deze brief niet alleen zegeningen voor jou persoonlijk ontdekken. De gelovigen samen vormen de gemeente en ook de gemeente als geheel heeft geweldige zegeningen gekregen. Over de hoogte en diepte van die zegeningen schrijft Paulus in deze brief ook veel. Lees en geniet!

ISBN nr. 9080886734 / Download ebook
EfeziŽrs 1 - 6 / MGdK /
Formaat: Spec - 203 blz. / 777 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 6 Ė De brieven aan de FilippiŽrs en Kolossers (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brieven, speciaal voor jou

Als je de brief aan de FilippiŽrs leest, komt een weldadige warmte je tegemoet. Er is een hartelijke band tussen de schrijver en de geadresseerden. Paulus is in Rome, de geadresseerden wonen in Filippi. Hij schrijft niet vanuit een comfortabele woning of fraaie hotelkamer, maar vanuit een gevangenis. Je krijgt in deze brief een kijkje in het hart van Paulus. Tijdens het lezen hoor je geen klaagzang, hoe slecht hij het wel getroffen heeft. Eerder hoor je het zingen van zijn hart. Hoe kan dat nou? Dat kan, omdat zijn hart vol is van Christus, Die boven alle omstandigheden staat.
De brief aan de Kolossers is de derde brief die Paulus (na die aan de EfeziŽrs en die aan de FilippiŽrs) vanuit zijn gevangenschap in Rome heeft geschreven. Paulus heeft in zijn omstandigheden troost en blijdschap in zijn ziel ervaren, omdat hij nadacht en schreef over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als je deze brief leest, proef je dat.


ISBN nr. 9789080886742 / Download ebook
Filippenzen en Kolossenzen / MGdK /
Formaat: Spec - 220 blz. / 820 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 7 Ė De brieven aan de Thessalonikers (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brieven, speciaal voor jou

Dit deel gaat over twee brieven van Paulus aan pas bekeerden. Daarom zul je dit boek met bijzondere belangstelling zult lezen. Hoewel dit boek geschreven is voor jongeren, wil dat niet zeggen dat dit boek niet voor oudere gelovigen bestemd zou zijn. Ook oudere gelovigen kunnen pas bekeerd zijn en in die zin dus jonge gelovigen zijn. Maar ook gelovigen die al lang met de Heer leven, zullen telkens worden aangesproken door de frisheid van het geloofsleven van de pas bekeerden in Thessalonika.

ISBN nr. 9789080886797 / Download ebook
1 en 2 Tessalonicenzen / MGdK /
Formaat: Spec - 170 blz. / 753 kb

Laatste rev. 28-10-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 8 Ė De brieven aan TimotheŁs, Titus en Filťmon (Koning M.G. de)
Een verklaring van Paulus' brieven, speciaal voor jou

In zijn eerste brief aan TimotheŁs Paulus vertelt hem wat hij de gelovigen, dus ook ons, moet leren over hun gedrag in de gemeente, het huis van God.
De tweede brief kunnen we een afscheidsboodschap van Paulus aan TimotheŁs noemen. Hij laat een geestelijke erfenis na: de waarheid die God hem heeft toevertrouwd. Hij laat de gelovigen weten hoe ze daarmee moeten handelen als hij er niet meer.
De brief aan Titus gaat over de handhaving van de orde in de plaatselijke gemeenten van God, zoals te zien in de dagelijkse omgang tussen gelovigen en hun gedrag in de wereld.
In de brief aan Filemon zie je dat het christelijk geloof niet alleen bestaat uit wat je gelooft, maar ook hoe je het geloof in praktijk moet brengen.


ISBN nr. 9789079718030 / Download ebook
1 TimoteŁs - Filemon / GdK /
Formaat: Spec - 301 blz. / 949 kb

Laatste rev. 10-11-2016 door: M.G. de Koning

Rotsvast nr. 9 Ė De brief aan de HebreeŽn (Koning M.G. de)
Een verklaring van deze brief, speciaal voor jou

Iemand heeft de brief aan de HebreeŽn terecht Ďde brief van de geopende hemelí genoemd. In deze brief richt de schrijver je aandacht op een geopende hemel. En wat zie je daar, of beter gezegd, Wie zie je daar? Christus. Je ziet Zijn heerlijkheden als God en Zijn heerlijkheden als Mens, want Hij is zowel volmaakt en waarachtig God als volmaakt en waarachtig Mens.
De schrijver laat zien dat het hele oudtestamentische eredienst is vervuld in Christus. Dat maakt deze brief van groot belang voor onze dagen. Hij leert ons om naar het christendom te kijken met Gods ogen. Je zult leren hoe God gediend en aangebeden wil worden, waardoor je tegelijk kunt afwijzen wat daarmee niet in overeenstemming is.


ISBN nr. 9789079718054 / Download ebook
HebreeŽn 1-13 / GdK /
Formaat: Spec - 253 blz. / 876 kb

Laatste rev. 15-11-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 10 Ė De brieven van Jakobus en Petrus (Koning M.G. de)
Een verklaring van deze brieven, speciaal voor jou

Jakobus schrijft in zijn brief over de praktijk van het geloofsleven. Hij richt zich tot iedereen die belijdt tot het volk van God te behoren en vertelt hun dat de werken van het geloof voor andere mensen het enige bewijs zijn dat er echt geloof in het hart aanwezig is.
In zijn eerste brief richt Petrus je hart op Hem Die je hebt lief gekregen, hoewel je Hem nu niet ziet. Hij maakt ook duidelijk wat God je wil leren met de genade die Hij in de Heer Jezus laat zien, en dat is jezelf te onderwerpen aan Zijn wil.
Zijn tweede brief schrijft Petrus als zijn geestelijk testament. Deze brief staat vol waarschuwingen met het oog op het verval dat door verleiders wordt bewerkt.


ISBN nr. 9789079718078 / Download ebook
Jakobus - 2 Petrus / GdK /
Formaat: Spec - 270 blz. / 811 kb

Laatste rev. 19-11-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 11 Ė De brieven van Johannes en Judas (Koning M.G. de)
Een verklaring van deze brieven, speciaal voor jou

In dit boek wil ik samen met jou vier brieven uit de Bijbel lezen. Van deze vier brieven heeft Johannes er drie geschreven en Judas ťťn. Het zijn brieven die van groot belang zijn voor de eindtijd waarin je leeft. Veel rotsvaste waarheden worden aangevallen en onzeker gemaakt. Deze brieven tonen aan dat wat je in Christus hebt gekregen en bent geworden, rotsvast zeker is. Door deze brieven te lezen en te bestuderen zul versterkt worden in je geloof.

ISBN nr. 9789079718085 / Download ebook
1 Johannes - Judas / GdK /
Formaat: Spec - 174 blz. / 610 kb

Laatste rev. 23-11-2016 door: P. Versteeg

Rotsvast nr. 12 Ė De Openbaring (Koning M.G. de)
Een verklaring van dit boek speciaal voor jou

Dit laatste deel gaat, hoe kan het ook anders, over het bijbelboek Openbaring. In de voorgaande bijbelboeken is de waarheid van God in de vorm van brieven tot je gekomen. Daarin gaat het over de gemeente van God, die naar haar aard en roeping tot de hemel behoort. In het boek Openbaring gaat het over de aarde en hoe God daarmee tot Zijn doel komt. In al Gods handelen zie je de Heer Jezus als Middelpunt. Het gaat om Hem, om Zijn toekomst. Alles wordt beoordeeld en geoordeeld in het licht van de relatie tot Hem.

ISBN nr. 9789079718009 / Download ebook
Openbaring / GdK /
Formaat: Spec - 324 blz. / 999 kb

Laatste rev. 30-11-2016 door: P. Versteeg

Europa herleeft Ė droom of nachtmerrie? (Koning M.G. de)

Er ontrolt zich iets voor onze ogen waar we alleen maar naar kunnen kijken, maar geen invloed op kunnen uitoefenen. Europa wordt een supermacht, of we dat nu leuk vinden of niet. Wie zit er werkelijk achter de eenwording van Europa? In dit boekje worden we meegenomen langs enkele onthullende bijbelgedeelten om Gods visie op Europa te krijgen.

ISBN nr. 9789077669051 / Download ebook
/ MGdK /
Formaat: A5 - 75 blz. / 551 kb

Laatste rev. 23-12-2008 door: M.G. de Koning

Christelijke visie op televisie (Koning M.G. de)

Achtennegentig procent van alle Nederlandse huishoudens beschikte eind 1987 over een of meer televisietoestellen. De overige twee procent heeft zijn eigen redenen om het niet te doen. In beide groepen kunnen zich personen bevinden die wel bij de andere groep zouden willen horen dan waar ze nu onder vallen. Voor hen zijn de volgende bladzijden in de eerste plaats bestemd. Behoort u daar niet toe, dan kan dit boekje mogelijk dienen als een aanvulling op de informatie waarover u ten aanzien van het medium televisie al beschikte.
N.B. Dit boekje is in 1990 gepubliceerd. Het heeft echter nog niet veel aan actualiteit heeft verloren. Vandaar dat het is gescand en voor gratis download beschikbaar gesteld.


ISBN nr. 9789059070684
/ MGdK /
Formaat: A5 - 63 blz. / 228 kbEen levende relatie met de Heer Jezus (Koning M.G. de)

Een mens kan niet zonder relaties. Relaties met mensen, maar ook met God. Soms lijkt het dat God ver van ons staat. Maar is dat ook zo?

In dit boekje maakt u kennis met Jezus, de Zoon van God. In Hem komt God heel dicht bij ons, heel gewoon en heel bijzonder. Het is mogelijk een relatie aan te gaan met deze Jezus, een echte relatie. Een relatie die niet kwetst, maar betrouwbaar is.

Kortom: Jezus, een levende relatie.


ISBN nr. 9789057982002
/ MGdK /
Formaat: A4 - 30 blz. / 328 kb

Laatste rev. 07-02-2010 door: J.P. Spoor

De christen en de wet (Koning M.G. de)

Het onderwerp 'De christen en de wet' raakt het leven van de overtuigde en betrokken christen tot in het diepst van zijn wezen. Hoe je ook over dit onderwerp denkt, als je je leven als christen serieus neemt, kun je er niet aan voorbij gaan.

Het thema is actueel. Dat is wel gebleken uit reacties op de artikelen die over dit onderwerp in nieuwsbrieven van Stichting Heart Cry zijn gepubliceerd. Deze artikelen zijn in dit boekje opgenomen, gevolgd door een samenvatting van de correspondentie die daaruit is voortgekomen.


ISBN nr. 9789057983511
/ GdK /
Formaat: A5 - 108 blz. / 531 kb

Laatste rev. 25-03-2010 door: M.G. de Koning

Vaderschap naar Gods hart (pps) (Koning M.G. de)

Speciaal voor vaders en (alleenstaande) moeders en allen die met opvoeding te maken hebben of nog zullen krijgen om vanuit het Woord van God houvast aanreiken en te (helpen) bouwen aan deze prachtige, maar ook kwetsbare relatie.

/ MGdK / Powerpoint Presentatie lezing ouder-kind relatie
Formaat: Spec - 12 blz. / 140 kb

Laatste rev. 15-11-2006 door: M.G. de Koning

Sta vast! - Deel 1 - Die Twee = M+V (Koning M.G. de)
Gods origineel handhaven

Het vinden van een gelovige levenspartner lijkt moeilijker te zijn dan vroeger. Datingsites bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die bij je past. Kun je niet beter eerst samenwonen om elkaar echt te leren kennen, voordat je je voor het leven aan iemand verbindt?
Ook andere aspecten komen ter sprake, zoals echtscheiding, wel of niet naar aanleiding van overspel. En wat te denken van nieuwe familievormen en gender mainstreaming? Al deze kwesties spelen een steeds grotere rol in de samenleving en geloofsgemeenschappen.
Dit boekje geeft aan waar antwoorden op vragen rondom Gods origineel ten aanzien van het huwelijk te vinden zijn.


ISBN nr. 9789064512391
/ MGdK /
Formaat: A5 - 104 blz. / 565 kb

Laatste rev. 08-02-2017 door: P. Versteeg

Sta vast! - Deel 2 - Gestorven (Koning M.G. de)
Begraven of cremeren?

In het jaar 2003 vond de omslag plaats. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er meer mensen gecremeerd dan begraven. Dat heeft heel veel te maken met de ontkerkelijking in Nederland. Maar ook christenen laten meer en meer hun bezwaren tegen crematie vallen. En de Bijbel? Heeft de Bijbel iets te zeggen over begraven of cremeren? Dit boekje gaat op duidelijke wijze op dit onderwerp in!

ISBN nr. xxxxxxxxxxx
/ MGdK /
Formaat: A5 - 62 blz. / 473 kb

Laatste rev. 23-12-2008 door: M.G. de Koning

Sta vast! - Deel 3 - Bijbel (Koning M.G. de)
Woord van God of woord van mensen

Sta vast! #3 gaat over de Bijbel. De Bijbel heeft altijd op grote belangstelling mogen rekenen. Hij is letterlijk te vuur en te zwaard bestreden, maar ook vol vuur verdedigd. Deze ĎBasicí is bedoeld je de grote kwaliteiten van de Bijbel te laten zien. Dat is (opnieuw) nodig, hoewel het lijkt op het opsommen van de kwaliteiten en de kracht van een leeuw die ook voor iedereen duidelijk moeten zijn. De kwaliteiten van de Bijbel zijn trouwens onmogelijk uitputtend te geven. Hoe meer je met de Bijbel bezig bent, des te meer raak je onder de indruk van de onmetelijke hoogten, de onpeilbare diepten en de onbegrensde vergezichten die de Bijbel bevat. Tegelijk is wat de Bijbel zegt zo intens dichtbij en direct toepasbaar. Ontdek het zelf! Ik hoop van harte dat dit boekje jou stimuleert de Bijbel te gaan lezen en lezen en lezen en . . . ĎWant dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw levení (Deut. 32:47).

/ Download ebook
/ MGdK /
Formaat: A5 - 72 blz. / 440 kb

Laatste rev. 23-12-2008 door: M.G. de Koning

Sta vast! - Deel 4 - Verzoening (Koning M.G. de)
Dwaling en dwaalleer weerlegd

De dwaling van de Ďalgemene verzoeningí en de dwaalleer van de Ďalverzoeningí weerlegd.

/ Download ebook
/ MGdK /
Formaat: A5 - 59 blz. / 310 kb

Laatste rev. 21-06-2012 door: J. Noordhoek

Engelen: ze zijn er (weer) (Koning M.G. de)

Engelen zijn er weer. Niet dat ze er een tijdlang niet geweest zouden zijn, maar ze zijn terug in de belangstelling. De verhalen van engelen-verschijningen zijn talrijk. Maar wat moet je ermee? Is het echt of is het suggestie? Ieder verhaal is zoveel waard als de mens die het vertelt. En wat is de mens? Er is niets veranderlijker dan een mens. De Enige die in zijn wezen onveranderlijk is, is God. Als we zijn Woord, de Bijbel, erop naslaan, krijgen we pas echt betrouwbare informatie over engelen.

/ Download ebook
/ MGdK /
Formaat: A5 - 45 blz. / 152 kb

Laatste rev. 19-01-2008 door: J.P. Spoor

Seksualiteit een gave van God. Deel 1 (Koning M.G. de)

Is seksualiteit voor en buiten het huwelijk geoorloofd? Over de onderwerp 'seksualiteit' staat heel wat in de Bijbel. De uitdrukking seksualiteit komen we niet letterlijk tegen, maar wat die uitdrukking bedoelt te zeggen, kom je de hele Bijbel door tegen. Het is dus een door en door Bijbels onderwerp. Ik zal dan ook veel uit de Bijbel aanhalen, want dat is het enige wat ons kan helpen in het nadenken over de vraag die als vraag hierboven staat. Het is een nood die in talloze levens van ongetrouwde jongeren en ouderen, maar ook bij getrouwde mensen heel hoog is opgelopen.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 47 blz. / 183 kbSeksualiteit een gave van God. Deel 2 (Koning M.G. de)

Hoe ga je als man en vrouw in je huwelijk om met seksualiteit? Precies zoals in de vorige brochure wil ik het in alle openheid, maar toch ook met grote terughoudendheid, hebben over seksualiteit als een gave van God. Deze keer gaat het over seksualiteit binnen het huwelijk, hoe je als man en vrouw daarmee omgaat. We worden vanuit de wereld op een heel negatieve manier met dit onderwerp geconfronteerd. Daarom kunnen we beter naar de Bijbel luisteren en eens te kijken naar de oorsprong, de instelling van het huwelijk.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 43 blz. / 174 kbBekering en doop (Koning M.G. de)

Back To Basics 1 gaat over 'bekering' en 'dopen'. Er zijn veel vragen over deze beide 'Basics'. Een aantal van deze vragen komt in dit boekje aan de orde, bijvoorbeeld: Hoe weet je of je bekeerd bent? Wat is dat 'bekering'? Is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen? 'Behouden door de doop' wat krijgen we nou? Aan de hand van de Bijbel wordt geprobeerd die vragen te beantwoorden. Iemand die vragen stelt, is niet altijd direct tevreden met het antwoord dat gegeven wordt. Het antwoord moet 'klikken', dat wil zeggen herkend worden door het zelf in de Bijbel te zien.

ISBN nr. 9080886718
/ MGdK /
Formaat: A5 - 50 blz. / 179 kbGetuigen (Koning M.G. de)

Back to Basics 2. Evangeliseren is geen lucratieve vorm van tijdverdrijf, een aardige bezigheid voor als je anders toch niets te doen hebt. Evangeliseren is noodzaak! Ik hoop dat je iets in je hebt van de motivatie van Paulus, zoals hij die onder woorden brengt: 'Want als ik het evangelie verkondig, strekt mij dat niet tot roem, want de noodzaak is mij opgelegd; want wee mij, als ik het evangelie niet verkondig' (1 Kor. 9:16).

/ MGdK / Motivatie en Toerusting voor Evangelisten
Formaat: A5 - 33 blz. / 135 kb